Profil verejného obstarávateľa

Obec Ratkovce je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným obstarávateľom, a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Ratkovce
Sídlo: Obecný úrad 97, 920 42 Ratkovce
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Červenka, starosta obce
Číslo účtu: 32022-212/0200 (IBAN: SK0302000000000032022212)
IČO: 00682250
DIČ: 2021268458
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Telefón: +421 33 7434 176
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.


Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
  3. zákazky podprahové podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke.
  4. zákazky s nízkymi hodnotami zverejňuje vo svojom profile ak to okolnosti hospodárnosti a efektívnosti v súlade so smernicou predmet obstarania umožňuje.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
  1. verejná súťaž (VS)
  2. užšia súťaž (US)
  3. rokovacie konanie (RK)
  4. súťažný dialóg (SD)

Nadlimitné zákazky


Podlimitné zákazky


Zákazky podľa § 9 odst. 9 Zákona o verejnom obstarávaní


Súhrnné správy o zákazkách v zmysle § 99 Zákona o verejnom obstarávaní