Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Ratkovciach zo zasadnutia konaného 31.1.2011 boli vytvorené nasledujúce komisie:

  • Komisia stavebná a životného prostredia
  • Komisia pre sociálne veci, kultúru a šport

  • Keďže predsedníčka prvej z uvedených komisií už nie je poslankyňou obecného zastupiteľstva, momentálne je táto komisia bez predsedu.

    Členovia uvedených komisií boli zvolení na zasadnutí obecného zastupiteľstva 18.4.2011:
    Komisia stavebná a životného prostredia:Ing. Jozef Herceg, Ing. Mária Hercegová
    Komisia pre sociálne veci, kultúru a šport:Pavol Reho (predseda), Oľga Žigová, Mária Martinkovičová