Obecné oznamy

Upovedomenie spoločného obecného úradu so sídlom v Leopoldove - výrub stromov

Obec Ratkovce zverejňuje na informáciu o začatí každého správneho konania týkajúceho sa výrubu 1 stromu, smreku, na základe žiadosti podanej Obcou Ratkovce ako navrhovateľom.
Bližšie informácie nájdete
tu.

ÚRSO - vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyhodnotil štandardy kvality za oblasť "VODA - odpadová" v obci Ratkovce. Podľa vyhodnotených kritérií obec spĺňa príslušné normy.
Viac informácií nájdete tu.

Upovedomenie spoločného obecného úradu so sídlom v Leopoldove - výrub stromov

Obec Ratkovce zverejňuje na informáciu o začatí každého správneho konania týkajúceho sa výrubu 2 stromov, orechov, na základe žiadosti podanej Ondrejom Malovcom ako navrhovateľom.
Bližšie informácie nájdete tu.