Obecné oznamy

ÚRSO - vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyhodnotil štandardy kvality za oblasť "VODA - odpadová" v obci Ratkovce. Podľa vyhodnotených kritérií obec spĺňa príslušné normy.
Viac informácií nájdete
tu.


Upovedomenie spoločného obecného úradu so sídlom v Leopoldove - výrub stromov

Obec Ratkovce zverejňuje na informáciu o začatí každého správneho konania týkajúceho sa výrubu 2 stromov - orechov na základe žiadosti podanej Ondrejom Malovcom ako navrhovateľom.

Bližšie informácie nájdete tu.