Realizované a plánované projekty obce Ratkovce

Individuálna bytová výstavba
Cieľom vedenia obce je zabezpečiť jej rozvoj a poskytnúť možnosť komfortného bývania pre svojich občanov, a zároveň ponúknuť možnosť zabezpečenia bývania najmä pre mladé rodiny, ktoré by mali byť nositeľom tohto rozvoja.
Potenciálnych lokalít na podporu výstavby nových domov v našej obci je niekoľko, všetko však závisí od ochoty ich súčasných vlastníkov pozemkov vzdať sa ich v prospech rozvoja výstavby domov, ako aj od nákladov, ktoré by boli spojené s prípravou projektov, s výstavbou inžinierskych sietí a pod.

Kvôli neochote niektorých vlastníkov sa nepokračovalo v rozvoji projektu IBV - Bosna. Pracuje sa na ďalšom projekte, s ktorým sa v istom zmysle počítalo už pred viacerými rokmi. Ide o projekt ulice od domu p. Orviského až po obecný úrad, avšak na rozdiel od minulosti sa počíta aj s výstavbou bytového domu a revitalizáciou areálu v okolí obecného úradu.
1. Individuálna bytová výstavba - Bosna
2. Revitalizácia - ulica k obecnému úradu

Prvá lokalita (Bosna) je realizovaná vlastníčkou pozemku, p. Horváthovou. Obec s vlastníkom podpísala dve zmluvy týkajúce sa výstavby cestných komunikácií a pozemku na umiestnenie transformačnej stanice.
Realizácia druhého projektu závisí najmä od možnosti dokončenia výkupu pozemkov pod inžinierske siete.

Revitalizácia Trojičky
Súčasťou projektu č. 2 je aj revitalizácia parku pri soche Najsvätejšej Trojice ("Trojičky"). Revitalizačný zámer pripravila súčasná predsedníčka stavebnej komisie a životného prostredia, Ing. Jana Púčiková. Cieľom je obnoviť porasty stromov a kvetov, ako aj vybudovať chodníky s lavičkami a vytvoriť miesto pre strávenie najmä teplých letných dní.
Realizácia zámeru bude veľmi závisieť od možnosti získania dostatku peňažných prostriedkov z externých zdrojov. Na účel spracovania prezentácie pre získanie externých zdrojov bola pripravená aj vizualizácia, ako by mal vyzerať areál Trojičky po realizácii zámeru.


V roku 2013 bol pripravený komplexnejší návrh, ktorý rieši aj priestor za a nad parčíkom pri soche Najsvätejšej Trojice. Návrh pripravila Ing. Daniela Malovcová.
Komplexný návrh revitalizácie lokality si môžete pozrieť tu.