Symboly obce

Symboly obce sú presne vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 1b ods. 1.
V zmysle tohto zákona sú symbolmi obce erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
Podľa uvedeného zákona sú obce ktoré nemajú doteraz svoj erb povinné predložiť návrh erbu na zapísanie do Heraldického registra SR najneskôr do 31. decembra 2006. Túto povinnosť si obec Ratkovce splnila dňa 23. septembra 2006, kedy oficiálne a s hrdosťou uviedla do praktického života svoje obecné symboly. Najstaršia známa pečať obce Ratkovce sa nachádza v Štátnom archíve v Nitre, fond Župa Nitrianska I, Urbarialia: Ratkovce 26.5.1773. Z tohto roku sa zachovali dve pečate toho istého typária – jedna priamo do červeného vosku, druhá cez clonu – s kolopisom SIGUM x RATKOW x RBI. Profil pečate je 29 mm. V obraze je kríž s korpusom, s dvoma kvetinami pri päte, pod krížom dve skrížené kosti a lebka.
V starom okrese Trnava bolo podľa prof. J. Šimončiča 104 obcí a spolu do roku 1850 používali 201 pečatí. Podľa obsahovej náplne mali tieto obce v obraze poľnohospodárske motívy, vinohradnícke, vinohradnícke a poľnohospodárske, zvieratá a vtáky, stromy a kríky, kvety, stavby a predmety, postavy, hovoriace motívy, heraldické motívy a 64 obcí malo v obraze pečate svätých, patrónov a ich atribúty.
Iba obec Ratkovce má v pečati kríž s korpusom, ktorý nesúvisí s jeho patrocíniom. Kríž, ktorý má obec vyrytý v typáriu je nádherný, insitný, (Kristus na kríži nevisí, skôr stojí ako na románskych krížoch), ale pre stvárnenie do pečate vyžadoval invenciu.

Ideový návrh obecných symbolov obce Ratkovce vypracoval prof. Dr. Jozef Šimončič, CSc. a výtvarne ho realizoval Mgr. Art. Rastislav Čeleda. Na zasadaní obecnej rady v Ratkovciach dňa 21. marca 2006 sa priklonili jej členovia po hlasovaní k tomuto návrhu erbu:
V modrom štíte na zlatom kríži strieborný Kristus so striebornými skríženými kosťami a lebkou pod krížom a s dvoma zlatými kvetinkami povedľa kríža. Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala tento návrh erbu obce Ratkovce, odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky upravený takto:
V modrom štíte nad striebornou lebkou prevýšenou striebornými skríženými hnátmi strieborný korpus Krista v zlatom rúšku – to všetko v zlatej niťovej bordúre latinského kríža, pri päte kríža z každej strany jeden strieborný štvorlupeňový zlatostredý kvet na listnatej odklonenej stopke.

Vlajka obce Ratkovce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách: žltej, bielej, modrej, bielej, modrej, žltej, bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Symboly obce Ratkovce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou R-133/2006.
Insígnie obce boli slávnostne posvätené biskupom Mons. Štefanom Vrablecom dňa 23. septembra 2006 pri slávnostnej sv. omši. Táto udalosť bola spojená tiež s vysvätením obnoveného zrekonštruovaného kostola Narodenia Panny Márie v Ratkovciach.

Erb obce RatkovcePečať obce RatkovceVlajka obce Ratkovce