Vzorové tlačivá

 • Vzor žiadosti na výrub drevín
 • Vzor žiadosti o povolenie vodnej stavby - studne
 • Vzor žiadosti o povolenie stavby, zmeny, inštalácie, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - zložitejšie technológie
 • Vzor žiadosti na povolenie stavby zmeny, inštalácie alebo užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre jednoduché technológie - kotly
 • Vzor žiadostia o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej stavby - studne
 • Vzory žiadostí súvisiace s miestnymi komunikáciami


 • Postup a tlačivá týkajúce sa poskytovania nenávratných finančných príspevkov
 • Podmienky pre poskytnutie nenávratných finančných príspevkov
 • Vzor žiadosti o poskytnutie NFP pri narodení dieťaťa
 • Vzor žiadosti o poskytnutie NFP pri darcovstve krvi
 • Vzor žiadosti o NFP pri nástupe dieťaťa do I. ročníka povinnej školskej dochádzky


 • Tlačivá k daňovému priznaniu k miestnym daniam
 • tlačivá pre miestne dane,
 • potvrdenie o podaní daňového priznania k miestnym daniam,
 • pokyny pre vyplnenie daňového priznania.