Vážený návštevník,

vitajte na oficiálnej stránke obce Ratkovce.
Internet sa stal jedným z fenoménov modernej spoločnosti a prakticky najvýznamnejším a súčasne jedným z najrýchlejších informačných zdrojov. Je preto aj naším cieľom poskytovať nielen obyvateľom obce, ale každému, koho zaujíma dianie v Ratkovciach, aktuálne a komplexné informácie.
Na tejto stránke sa dozviete niečo o histórii našej obce, ale aj o súčasnom dianí, najmä projektoch realizovaných obcou, rôznych kultúrnych a športových podujatiach. Pevne veríme, že sa nám podarí uspokojiť nároky každého návštevníka stránky, ale samozrejme radi prijmeme pripomienky, návrhy a nápady, ako zlepšiť stránku, aby čo najviac splnila vaše predstavy.
Želám Vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Ing. Martin Červenka
starosta obce Ratkovce


Najnovšie informácie

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (IPR EBO 10404 "Elektrokotol EBO - nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb SRV"). Celé znenie oznámenia nájdete tu.


 • Oznamy
  V sekcii Oznamy pribudli nové záznamy - Vyhodnotenie kvality odvádzania vody (ÚRSO) a Upovedomenie o začatí konania týkajúceho sa výrubu 2 stromov (O. Malovec).

 • Portál "Spokojný občan" ZRUŠENÝ
  Obec Ratkovce oznamuje, že portál http://www.spokojnyobcan.sk, s ktorým spolupracovala, bol zrušený.

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (BIDSF D4.2 - "Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", druhá etapa vyraďovania JE V1). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 23.1.2018

 • Západoslovenská distribučná, a.s. - výzva
  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie alebo okliesnenie stromov alebo iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.
  Požadovaný termín: do 30.11.2018.
  Celé znenie výzvy nájdete tu.

 • Oznam daňovníkom!
  Obec Ratkovce, ako správca dane z nehnuteľností k.ú. Ratkovce upozorňuje občanov a právnické osoby, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je treba podať do 31. januára 2018, ak nastala akákoľvek zmena.
  Do 31. januára 2018 majú povinnosť podať daňové priznanie občania, ktorí kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, alebo skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť.
  V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

 • Termíny vývozu odpadu na 1. polrok 2018
  sklo, PET, papier, kovy, tetrapak.

 • Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Ratkovce v zmysle platnej legislatívy zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2018-2020.
  Zverejnené 30.11.2017

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 1.11.2017

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP" a "Modifikácia systému dodávky chladenej vody a demineralizovanej vody pre MSVP a demontáž potrubných kanálov"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 11.10.2017

 • Zmena prevádzkových hodín obecnej knižnice
  Obec Ratkovce oznamuje zmenu prevádzkových hodín obecnej knižnice v Ratkovciach.
  Obecná knižnica bude otvorená v piatok od 16:30 do 18:30.

 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka!
  Obec Ratkovce pre účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronické adresy:
  obecratkovce@gmail.com
  ouratkovce@ratkovce.sk
  Zverejnené 22.8.2017.

 • Upovedomenie o začatí konania vo veci výrubu stromov v obci Červeník.
  Obec Ratkovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody upovedomuje o začatí konania vo veci výrubu 17 stromov (topoľ čierny) v obci Červeník v blízkosti kultúrneho domu (viac informácií tu).

 • Oznam o zmene stránkových hodín obecného úradu a prevádzkových hodín obecnej knižnice.
  Od 1.7.2017 sa menia stránkové hodiny obecného úradu (viac informácií tu).
  Obecná knižnica bude počas letných prázdnin zatvorená.

 • Voľby do VÚC 2017 - usmernenia a pokyny
  Obec Ratkovce v zmysle platnej legislatívy zverejňuje dokumenty týkajúce sa volieb do orgánov samosprávnych krajov.
  Rozhodnutie predsedu NR SR z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb od samosprávnych krajov
  Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov počas volebnej kampane
  Informácie pre voliča - slovenský jazyk
  Informácie pre voliča - maďarský jazyk
  Informácie pre voliča - ukrajinský jazyk
  Informácie pre voliča - rusínsky jazyk
  Informácie pre voliča - rómsky jazyk
  Informácie pre voliča - nemecký jazyk

 • Geoportál obce (digitálna mapa)
  Obec Ratkovce od apríla 2017 spolupracuje s portálom http://mobec.sk/ratkovce, kde je zmapovaný kataster našej obce.


 • Verejná obchodná súťaž
  Obec Ratkovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž č. 1 na predaj nehnuteľného majetku. Viac informácií tu.

 • Schválený rozpočet obce Ratkovce na roky 2017-2019 a schválené VZN.
  Obec Ratkovce zverejňuje schválený rozpočet na roky 2017-2019 a schválené VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

 • Virtuálny cintorín
  Cintorín obce Ratkovce bol pridaný do systému virtuálnych cintorínov. Informácie o jednotlivých hrobových miestach nájdete na tejto adrese.

 • Nová zubná ambulancia so zubnou pohotovosťou
  V Piešťanoch bola otvorená nová zubná ambulancia Eurodent s nonstop pohotovosťou . Viac informácií sa dozviete tu.
 • Informácie civilnej obrany - propagačné materiály
  Informácie pre verejnosť
  Ako sa zachovať pri mimoriadnej udalosti
  Informačný leták