Vážený návštevník,

vitajte na oficiálnej stránke obce Ratkovce.
Internet sa stal jedným z fenoménov modernej spoločnosti a prakticky najvýznamnejším a súčasne jedným z najrýchlejších informačných zdrojov. Je preto aj naším cieľom poskytovať nielen obyvateľom obce, ale každému, koho zaujíma dianie v Ratkovciach, aktuálne a komplexné informácie.
Na tejto stránke sa dozviete niečo o histórii našej obce, ale aj o súčasnom dianí, najmä projektoch realizovaných obcou, rôznych kultúrnych a športových podujatiach. Pevne veríme, že sa nám podarí uspokojiť nároky každého návštevníka stránky, ale samozrejme radi prijmeme pripomienky, návrhy a nápady, ako zlepšiť stránku, aby čo najviac splnila vaše predstavy.
Želám Vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Ing. Martin Červenka
starosta obce Ratkovce


Najnovšie informácie

 • Termíny vývozu odpadu na 2. polrok 2019
  sklo, PET, papier, papier (240-litrové nádoby), kovy, tetrapak.

 • Upovedomenie Spoločného obecného úradu o začatí konania vo veci výrubu stromu v obci Červeník.
  Obec Ratkovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody upovedomuje o začatí konania vo veci výrubu 1 stromu (breza) v obci Červeník na parcele registra "C" č. 513/16 (viac informácií tu).

 • Uznesenia o predaji obecných pozemkov
  Obec Ratkovce zverejňuje uznesenia týkajúce sa predaja obecných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ondrejovi Malovcovi a Jozefovi Polakovičovi
  Zverejnené 8.4.2019

 • Informácie pre voličov k voľbám do Európskeho parlamentu
  Obec Ratkovce zverejňuje informáciu k vydaniu hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.


 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania (2. etapa vyraďovania JE V1)
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("2. etapa vyraďovania JE V1 - zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 21.3.2019

 • Verejná vyhláška - Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a upustenie od ústneho konania.
  Obec Ratkovce ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania spojeného s územným konaním a upustenie od ústneho konania týkajúce sa stavebného povolenia na stavbu domu a spevnených plôch na parcelách č. 148/2 a 148/3 podaných žiadateľmi Š. Žilinským a L. Paulíkovou (viac informácií tu).

 • Výsledky volieb prezidenta republiky 2019 - 1. kolo
  Obec Ratkovce zverejňuje informáciu o výsledkoch volieb prezidenta republiky 2019 v obci Ratkovce.


 • Informácie pre voličov k voľbám do Európskeho parlamentu
  Obec Ratkovce zverejňuje informáciu k zasielaniu návrhov na členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.


 • MŽP SR - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k "Zmene navrhovanej činnosti ("Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO")"
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti ("Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO"). Zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 5.3.2019

 • Upovedomenie Spoločného obecného úradu o začatí konania vo veci výrubu stromu v obci Červeník.
  Obec Ratkovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody upovedomuje o začatí konania vo veci výrubu 2 stromov (jaseň) v obci Červeník na parcele registra "C" č. 2553 (viac informácií tu).

 • Informácie pre voličov k voľbám prezidenta Slovenskej republiky - zoznam kandidátov
  Obec Ratkovce zverejňuje zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

 • Informácie pre voličov k voľbám prezidenta Slovenskej republiky - hlasovací lístok
  Obec Ratkovce zverejňuje informáciu o možnosti vydania hlasovacieho lístka k voľbám prezidenta Slovenskej republiky.

 • Informácie pre voličov k voľbám do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
  Obec Ratkovce zverejňuje informáciu, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

  Obec zároveň zverejňuje informácie pre voličov v nasledujúcich jazykoch:
  slovenský,
  maďarský,
  nemecký,
  rusínsky,
  rómsky,
  ukrajinský.

 • Informácie pre voličov k voľbám prezidenta Slovenskej republiky
  Obec Ratkovce zverejňuje informáciu k zasielaniu návrhov na členov a náhradníkov do miestnej a okrskovej volebnej komisie.
  Zverejnené 30.1.2019

 • Informácie pre voličov k voľbám prezidenta Slovenskej republiky
  Obec Ratkovce zverejňuje Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky a súčasne informácie pre voličov o konaní volieb prezidenta republiky. Informácie sú zverejnené v nasledujúcich jazykoch:
  slovenský,
  maďarský,
  nemecký,
  rusínsky,
  rómsky,
  ukrajinský.

 • Oznam daňovníkom
  Obec Ratkovce, ako správca dane z nehnuteľností k.ú. Ratkovce upozorňuje občanov a právnicke osoby, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je treba podať do 31. januára 2019, ak nastala akákoľvek zmena (pozrite paragraf 18 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).
  - tlačivá pre miestne dane,
  - potvrdenie o podaní daňového priznanie k miestnym daniam,
  - pokyny pre vyplnenie daňového priznania.

 • Termíny vývozu odpadu na 1. polrok 2019
  sklo, PET, papier, kovy, tetrapak.

 • Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov - Západoslovenská distribučná
  Západoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci s Obcou Ratkovce oboznamujú občanov s výzvou na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov. Viac informácií v nasledujúcom dokumente.

 • Povinnosť registrácie chovov hospodárskych zvierat od 1 kusa ošípanej
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

 • Komunálne voľby 2018 - výsledky
  Miestna volebná komisia v Ratkovciach zverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce:

  Volebná účasť: 74,62%

  Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
  Andrej Repický, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
  Timotej Herceg, SMER - sociálna demokracia
  Pavol Jakabovič, Mgr., nezávislý kandidát
  Dagmar Kollárová, nezávislý kandidát
  Mário Zuzic, nezávislý kandidát

  Za starostu obce Ratkovce bol zvolený:
  Martin Červenka, Ing., nezávislý kandidát

  Oficiálne zverejnenie výsledkov volieb podpísané predsedom volebnej komisie


 • Upovedomenie Spoločného obecného úradu o začatí konania vo veci výrubu stromu v obci Ratkovce.
  Obec Ratkovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody upovedomuje o začatí konania vo veci výrubu 2 stromov (orech) v obci Ratkovce na parcele registra "C" č. 163 (viac informácií tu).

 • Upovedomenie Spoločného obecného úradu o začatí konania vo veci výrubu stromu v obci Ratkovce.
  Obec Ratkovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody upovedomuje o začatí konania vo veci výrubu 1 stromu (smrek) v obci Ratkovce v blízkosti č. d. 51 (viac informácií tu).

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 8.10.2018

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("IPR EBO 10384 Výmena zásuvkových skríň pri chladiacich vežiach - výmena zásuvkových skríň, kabeláže a elektrického istenia v rozvádzači 0CN"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 6.10.2018

 • Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy
  Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky informuje o možnosti zasielania pripomienok k cestovným poriadkom prímestskej autobusovej dopravy od 17.9.2018 do 30.9.2018.

  Viac sa dozviete v priloženom súbore.

 • Voľby do samosprávy - zoznam kandidátov na starostu a zoznam kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
  Obec Ratkovce zverejňuje informácie o kandidátoch pre voľby starostu obce Ratkovce a kandidátoch pre voľby do obecného zastupiteľstva:
  zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Ratkovce,
  zoznam kandidátov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva.

 • Voľby do samosprávy - informácie o delegovaní do volebnej komisie a doručovaní kandidátnych listín
  Obec Ratkovce zverejňuje informácie o delegovaní členov a náhradníkov do Miestnej volebnej komisie a o doručovaní kandidátnych listín zapisovateľke Miestnej volebnej komisie:
  informácia o delegovaní členov a náhradníkov do MVK,
  informácia o doručovaní kandidátnych listín.

 • Voľby do samosprávy - informácie o počte poslancov a o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
  Obec Ratkovce zverejňuje informáciu o počte poslancov na nasledujúce volebné obdobie (počet zostáva 5) a o počte obyvateľov k dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí (počet obyvateľov 272). Na nasledujúcich odkazoch nájdete úplné znenie zverejnenia:
  informácia o počte poslancov a počte volebných obvodov,
  informácia o počte obyvateľov.

 • Otvorenie pošty v Červeníku
  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že k 1.9.2018 prichádza k otvoreniu pošty Partner na Obecnom úrade v Červeníku.

  Otváracie hodiny :

  Pondelok 13:30 - 17:00
  Utorok 07:00 - 10:30
  Streda 13:30 - 17:00
  Štvrtok 07:00 - 10:30
  Piatok 07:00 - 10:30
  Sobota Zatvorené
  Nedeľa Zatvorené

  Pošta partner Červeník bude poskytovať okrem iného tieto základné služby:

  - vyberanie listových zásielok, doporučených zásielok, úradných zásielok, balíkov

  - vyberanie a výplata poštových poukazov a sociálnych dávok

  Viac sa dozviete v priloženom súbore.

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("2. etapa vyraďovania JE V1 - zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 13.7.2018

 • Informácie pre voličov k voľbám do orgánov samosprávy obcí
  Obec Ratkovce zverejňuje informácie pre voličov o konaní volieb do orgánov samosprávy obcí. Informácie sú zverejnené v nasledujúcich jazykoch:
  slovenský,
  maďarský,
  nemecký,
  rusínsky,
  rómsky,
  ukrajinský.


 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m) od 15. júna 2018 do odvolania. Úplný text vyhlásenia nájdete tu.

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (IPR EBO 10404 "Elektrokotol EBO - nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb SRV"). Celé znenie oznámenia nájdete tu.

 • Portál "Spokojný občan" ZRUŠENÝ
  Obec Ratkovce oznamuje, že portál http://www.spokojnyobcan.sk, s ktorým spolupracovala, bol zrušený.

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (BIDSF D4.2 - "Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", druhá etapa vyraďovania JE V1). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 23.1.2018

 • Západoslovenská distribučná, a.s. - výzva
  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie alebo okliesnenie stromov alebo iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.
  Požadovaný termín: do 30.11.2018.
  Celé znenie výzvy nájdete tu.

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 1.11.2017

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP" a "Modifikácia systému dodávky chladenej vody a demineralizovanej vody pre MSVP a demontáž potrubných kanálov"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 11.10.2017

 • Zmena prevádzkových hodín obecnej knižnice
  Obec Ratkovce oznamuje zmenu prevádzkových hodín obecnej knižnice v Ratkovciach.
  Obecná knižnica bude otvorená v piatok od 16:30 do 18:30.

 • Upovedomenie o začatí konania vo veci výrubu stromov v obci Červeník.
  Obec Ratkovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody upovedomuje o začatí konania vo veci výrubu 17 stromov (topoľ čierny) v obci Červeník v blízkosti kultúrneho domu (viac informácií tu).

 • Geoportál obce (digitálna mapa)
  Obec Ratkovce od apríla 2017 spolupracuje s portálom http://mobec.sk/ratkovce, kde je zmapovaný kataster našej obce.


 • Virtuálny cintorín
  Cintorín obce Ratkovce bol pridaný do systému virtuálnych cintorínov. Informácie o jednotlivých hrobových miestach nájdete na tejto adrese.

 • Nová zubná ambulancia so zubnou pohotovosťou
  V Piešťanoch bola otvorená nová zubná ambulancia Eurodent s nonstop pohotovosťou . Viac informácií sa dozviete tu.
 • Informácie civilnej obrany - propagačné materiály
  Informácie pre verejnosť
  Ako sa zachovať pri mimoriadnej udalosti
  Informačný leták