Vážený návštevník,

vitajte na oficiálnej stránke obce Ratkovce.
Internet sa stal jedným z fenoménov modernej spoločnosti a prakticky najvýznamnejším a súčasne jedným z najrýchlejších informačných zdrojov. Je preto aj naším cieľom poskytovať nielen obyvateľom obce, ale každému, koho zaujíma dianie v Ratkovciach, aktuálne a komplexné informácie.
Na tejto stránke sa dozviete niečo o histórii našej obce, ale aj o súčasnom dianí, najmä projektoch realizovaných obcou, rôznych kultúrnych a športových podujatiach. Pevne veríme, že sa nám podarí uspokojiť nároky každého návštevníka stránky, ale samozrejme radi prijmeme pripomienky, návrhy a nápady, ako zlepšiť stránku, aby čo najviac splnila vaše predstavy.
Želám Vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Ing. Martin Červenka
starosta obce Ratkovce


Najnovšie informácie

 • Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

  Obec Ratkovce v zmysle platnej legislatívy zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2018-2020.
  Zverejnené 30.11.2017

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 1.11.2017

 • MŽP SR - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

  Obec Ratkovce v zmysle žiadosti Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejňuje oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ("Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP" a "Modifikácia systému dodávky chladenej vody a demineralizovanej vody pre MSVP a demontáž potrubných kanálov"). Viac informácií nájdete tu.
  Zverejnené 11.10.2017

 • Zmena prevádzkových hodín obecnej knižnice
  Obec Ratkovce oznamuje zmenu prevádzkových hodín obecnej knižnice v Ratkovciach.
  Obecná knižnica bude otvorená v piatok od 16:30 do 18:30.


 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka!
  Obec Ratkovce pre účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronické adresy:
  obecratkovce@gmail.com
  ouratkovce@ratkovce.sk
  Zverejnené 22.8.2017.

 • Upovedomenie o začatí konania vo veci výrubu stromov v obci Červeník.
  Obec Ratkovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody upovedomuje o začatí konania vo veci výrubu 17 stromov (topoľ čierny) v obci Červeník v blízkosti kultúrneho domu (viac informácií tu).

 • Oznam o zmene stránkových hodín obecného úradu a prevádzkových hodín obecnej knižnice.
  Od 1.7.2017 sa menia stránkové hodiny obecného úradu (viac informácií tu).
  Obecná knižnica bude počas letných prázdnin zatvorená.

 • Voľby do VÚC 2017 - usmernenia a pokyny
  Obec Ratkovce v zmysle platnej legislatívy zverejňuje dokumenty týkajúce sa volieb do orgánov samosprávnych krajov.
  Rozhodnutie predsedu NR SR z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb od samosprávnych krajov
  Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov počas volebnej kampane
  Informácie pre voliča - slovenský jazyk
  Informácie pre voliča - maďarský jazyk
  Informácie pre voliča - ukrajinský jazyk
  Informácie pre voliča - rusínsky jazyk
  Informácie pre voliča - rómsky jazyk
  Informácie pre voliča - nemecký jazyk

 • Geoportál obce (digitálna mapa)
  Obec Ratkovce od apríla 2017 spolupracuje s portálom http://mobec.sk/ratkovce, kde je zmapovaný kataster našej obce.


 • Portál "Spokojný občan"
  Obec Ratkovce od 14.3.2017 spolupracuje s portálom http://www.spokojnyobcan.sk/. Zaregistrujte sa a všetky informácie, ktoré sú vysielané vo verejnom rozhlase, budete mať v e-mailových schránkach.

 • Verejná obchodná súťaž
  Obec Ratkovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž č. 1 na predaj nehnuteľného majetku. Viac informácií tu.

 • Schválený rozpočet obce Ratkovce na roky 2017-2019 a schválené VZN.
  Obec Ratkovce zverejňuje schválený rozpočet na roky 2017-2019 a schválené VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

 • Termíny vývozu odpadu na 1. polrok 2017
  sklo, PET, papier, kovy, tetrapak.

 • Virtuálny cintorín
  Cintorín obce Ratkovce bol pridaný do systému virtuálnych cintorínov. Informácie o jednotlivých hrobových miestach nájdete na tejto adrese.

 • Nová zubná ambulancia so zubnou pohotovosťou
  V Piešťanoch bola otvorená nová zubná ambulancia Eurodent s nonstop pohotovosťou . Viac informácií sa dozviete tu.
 • Informácie civilnej obrany - propagačné materiály
  Informácie pre verejnosť
  Ako sa zachovať pri mimoriadnej udalosti
  Informačný leták