Všeobecné záväzné nariadenia, rozpočty, záverečné účty obce

Platné všeobecné záväzné nariadenia:
1/2012 - Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ratkovce v centrách vožného času
2/2012 - Daň z nehnutežnosti

1/2013 - Spôsob vykonania miestneho referenda v obci Ratkovce

2/2015 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zverejnené 16.12.2015, platné od 1.1.2016
1/2016 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3/2016 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2016 - VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Rozpočty a Záverečné účty obce Ratkovce:
Schválený rozpočet obce na rok 2013
Schválený rozpočet obce na roky 2014-2016
Schválený rozpočet obce na roky 2015-2017
Schválený rozpočet obce na roky 2016-2018
Schválený rozpočet obce na roky 2017-2019

Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2012
Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2013
Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2014