Všeobecné záväzné nariadenia, rozpočty, záverečné účty obce

Platné všeobecné záväzné nariadenia a návrhy VZN:
1/2012 - Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ratkovce v centrách vožného času
2/2012 - Daň z nehnutežnosti

1/2013 - Spôsob vykonania miestneho referenda v obci Ratkovce

1/2016 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3/2016 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1/2017 - VZN o dani za psa a dani za užívanie verejného priestranstvaVZN č. 2/2018 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2018 - o dani z nehnutežnosti

Návrh VZN č. 1/2019 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Rozpočty a Záverečné účty obce Ratkovce:
Schválený rozpočet obce na rok 2013
Schválený rozpočet obce na roky 2014-2016
Schválený rozpočet obce na roky 2015-2017
Schválený rozpočet obce na roky 2016-2018
Schválený rozpočet obce na roky 2017-2019
Schválený rozpočet obce na roky 2018-2020

Schválený rozpočet obce na roky 2019-2021


Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2012
Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2013
Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2014
Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2015
Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2016
Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2017