Všeobecné záväzné nariadenia, rozpočty, záverečné účty obce

Platné všeobecné záväzné nariadenia:
1/2012 - Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ratkovce v centrách voľného času
2/2012 - Daň z nehnuteľnosti

1/2013 - Spôsob vykonania miestneho referenda v obci Ratkovce

2/2015 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1/2016 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3/2016 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2016 - VZN o miestnom poplatku za rozvoj

1/2017 - VZN o dani za psa a dani za užívanie verejného priestranstva

Rozpočty a Záverečné účty obce Ratkovce:
Schválený rozpočet obce na rok 2013
Schválený rozpočet obce na roky 2014-2016
Schválený rozpočet obce na roky 2015-2017
Schválený rozpočet obce na roky 2016-2018
Schválený rozpočet obce na roky 2017-2019
Schválený rozpočet obce na roky 2018-2020


Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2012
Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2013
Záverečný účet obce Ratkovce za rok 2014