Základné dokumenty obce

Štatút obce Ratkovce
Organizačný poriadok obce Ratkovce
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Ratkovce
Zásady odmeňovania poslancov v obci Ratkovce
Rokovací poriadok obecného zastupitežstva obce Ratkovce