Povinné zverejňovanie - zmluvy

Rok 2011
Kúpno-predajná zmluva - pozemky pre IBV
Kúpno-predajná zmluva - parcela pre umiestnenie trafostanice
Pracovná zmluva - protipovodňové aktivity
Pracovná zmluva - protipovodňové aktivity
Pracovná zmluva - protipovodňové aktivity
Pracovná zmluva - protipovodňové aktivity
Mandátna zmluva - Jozef Marko STAVEB KO
Kataster - zmluva o poskytnutí hromadných údajov
BOZP - SOMO Jozef Peťovský
Stravovanie pre zamestnancov - Vaša stravovacia

Rok 2012
Nájomná zmluva - Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce
Dodatok ku kúpno-predajnej zmluve - pozemky pre IBV
Poistná zmluva - Prvá komunálna finančná a.s.
Darovacia zmluva - JAVYS
Zmluva o dielo - AQUABEST
Zmluva o dielo – Castor & Pollux, a. s.
Dohoda o úhrade za výruby - NDS
Darovacia zmluva - JAVYS
Darovacia zmluva, automobil - Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave
Povinné zmluvné poistenie - Allianz - Slovenská poisťovňa
Cenník služieb pre 2013 - Marius Pedersen
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Orange, a.s.
Nájomná zmluva - pozemky - obec Žlkovce
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Uverejnenie inzercie - NEO Slovakia, s.r.o.
Zmluva o BZ - vecné bremená - ZSE Distribúcia, a.s.

Rok 2013
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve - STAVEB KO
Zmluva o dielo - Ing. arch. Libor Chmelár - A3 plus s.r.o.
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve - STAVEB KO
Zmluva o dielo - P.K.Drevit - Peter Kleštinec
Zmluva - SLOVGRAM
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce, soc. vecí a rodiny PN
ZMLUVA O NÁJME - COOP Jednota
Zmluva o využívaní elektronických služieb - Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - V. V. Building, s.r.o.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - V. V. Building, s.r.o.
Mandátna zmluva č. 5 - Jozef Marko STAVEB KO
Mandátna zmluva č. 6 - Jozef Marko STAVEB KO
Nájomná zmluva - Obec Žlkovce
Dodatok k nájomnej zmluve - Obec Žlkovce
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - STAVEB KO
Zmluva o výpožičke - Mestský úrad Hlohovec
Allianz SP - PZP
Zmluva o pripojení - T-Com
Zmluva o prevádzkovaní káblovej televízie - MACO
Darovacia zmluva - p. Susa
Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE
Zmluva o zriadení vecných bremien - ZSE
Dodatok ku kúpno-predajnej zmluve - pozemky pre IBV
Darovacia zmluva - JAVYS
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - M. Kasalová
Zmluva o dielo - Metris Slovakia spol. s r.o.
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka - V.V.BUILDING, s.r.o.
Zmluva o dodávke vody (bytový dom) - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vykonávanie menších obecných služieb - M. Opálek
Dodatok k Zmluve o nájme - COOP Jednota Trnava, s.d.
Dodatok k Zmluve o dielo - Metris Slovakia spol. s r.o.

Rok 2014
Dodatok č. 1 k Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka - V.V.BUILDING, s.r.o.
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti - Ing. Dagmar Horáková
Kúpna zmluva - Vincent Gula
Cenník Marius Pedersen - Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Kúpna zmluva na bytový dom a infraštruktúru - V.V. BUILDING, s.r.o.
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia - SPP - Distribúcia, a.s.
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia - SPP - Distribúcia, a.s.
Zmluva o dielo - EKOFIT, s.r.o.
Dodatok č. 1 k dohode o vykonávaní aktivačných prác - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Budúca kúpna zmluva - bytový dom - V.V.BUILDING, s.r.o.
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Zmluva o úvere - Štátny fond rozvoja bývania
Zmluva o nájme bytového domu - V.V.BUILDING, s.r.o.
Dodatok ku kúpnej zmluve - V.V.BUILDING, s.r.o.
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - Peter Kleštinec a Mária Kleštincová
Darovacia zmluva - JAVYS
Dodatok k Poistnej zmluve - Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Kúpna zmluva - Martina Marijancevic
Dodatok č.1 k zmluve o nakladaní s odpadmi - Marius Pedersen
Zmluva o nájme bytu - Bokor
Zmluva o nájme bytu - Gajarská
Zmluva o nájme bytu - Kollár
Príkazná zmluva - ZMO región JE Jaslovské Bohunice
Príkazná zmluva - ZMO Región JE Jaslovské Bohunice
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
Zmluva o nájme bytu - Potúček
Zmluva o nájme bytu - Rupčík
Zmluva o nájme bytu - Snoha
Zmluva o nájme bytu - Polakovičová
Zmluva o nájme bytu - Šípová
Zmluva o nájme bytu - Zuzic
Záložná zmluva - ŠFRB
Zber použitého šatstva - Peter Kucharčík
Zber použitého šatstva - Peter Kucharčík
Dotácia na obstaranie nájomných bytov - MDVaRR SR
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Bokor
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Gajarská
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Kollár
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Melišek
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Polakovičová
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Rupčík
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Vančová
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Snoha
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Šípová
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Potúček
Zmluva o nájme bytu - Melišek

Rok 2015
Podpora vytvárania pracovných miest - Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Splnenie informačných povinností - SPP
Poskytovanie verejných služieb - Slovak Telekom
Licenčná zmluva - virtuálny cintorín
Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV Ratkovce - Horváthová
Záložná zmluva - bytový dom - MDVaRR SR
Zmluva o dielo (Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV) - STAVSPOL BRATISLAVA
Dohoda o finančnom príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov - Úrad práce, soc. vecí a rodiny PN
Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu - PROUNION, a.s.
Zmluva o dielo (obecný kamerový systém) - ROVEZ, s.r.o.
Servisná zmluva - rohože - Berendsen Textil Servis, s.r.o.
Zmluvy o verejnej produkcii - členovia skupiny SENZUS
Zmluvy o verejnej produkcii - členovia skupiny Funkiez
Zmluva o poskytnutí NFP - Poľnohospodárska platobná agentúra
Zánik poistnej zmluvy, Škoda Felícia - Allianz - Slovenská poisťovňa
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - Geosense SK
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov - Geosense SK
Darovacia zmluva - Ministerstvo vnútra SR
Povinné zmluvné poistenie, automobil - Komunálna poisťovňa
Zmluva o dielo - STAVSPOL BRATISLAVA
Povinné zmluvné poistenie, automobil - Komunálna poisťovňa
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - TAVOS
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - TAVOS
Dodatok č.2 k poistnej zmluve 0109000818 - Komunálna poisťovňa
Darovacia zmluva - JAVYS
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra miest a obcí - Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Ing. R. Jančula
Zmluva o nájme bytu - Ing. R. Jančula
Nákup spotrebičov - OKAY elektrospotrebiče
Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poistencov
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
Mandátna zmluva č. 7 - Jozef Marko STAVEB KO

Rok 2016
Dodatok č. 2/2015 - nakladanie s odpadom - Marius Pedersen
Podmienky rozšírenia distribučnej siete - SPP Distribúcia
Dotácia z prostriedkov DPO SR - 2016
Príkazná zmluva - spoločné verejné obstarávanie, ZMO JE Jaslovské Bohunice
Zmluva o budúcej zmluve - NATUR-PACK
Spoločné verejné obstarávanie na dodávku energií - ZMO JE JB
Zmluva o zbere odpadu - BOMAT
Príloha č. 1 k zmluve o zbere odpadu - BOMAT
Obnova zmlúv - SLOVGRAM
Dodatok č. 2/2015 - nakladanie s odpadom - Marius Pedersen
Poskytnutie finančného príspevku - Úrad práce, soc. vecí a rodiny PN
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny - ZSE
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - F K L a brat
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Zmluva o združenom nakladaní s odpadmi z obalov - NATUR-PACK
Zmluva o dielo - servis a údržba kamerového bezp. systému - ROVEZ
Príloha č. 1 k zmluve o zbere odpadu - BOMAT
Kúpna zmluva - tlačiareň - OKAY Slovakia
Zmluva o dodávke plynu - SPP
Zmluva o nájme bytu - Miroslava Helbichová
Zmluva o nájme bytu - Michal Kinči

Rok 2017
Licenčná zmluva - systém URBIS - MADE
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE
Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum obcí a miest - DataCentrum
Licenčná zmluva (zaslanie) - systém URBIS - MADE
Kúpna zmluva - Jozef Polakovič
Potvrdenie o zverejnení kúpnej zmluvy - Mária a Miloš Martinkovičoví
Kúpna zmluva - Mária a Miloš Martinkovičoví
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
Dodatok k zmluve o prevádzke a údržbe TKR - Ing. Miroslav Maco MULTICHANNEL
Príkazná zmluva - spoločné verejné obstarávanie, ZMO JE Jaslovské Bohunice
Zmluva o dodávke plynu - SPP
Zmluva o poskytovaní služieb - digitálna mapa - MAPA Slovakia Digital
Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb - VAŠA Slovensko, s.r.o.
Dotácia z prostriedkov DPO SR - 2017
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR Piešťany
Mandátna zmluva 6/2017 - Jozef Marko STAVEB KO
Povinné zmluvné poistenie (prívesný vozík DHZ) - Union poisťovňa
Zmluva - Hudba z Marsu - hudobné vystúpenie
Zmluva - zriadenie združenia obcí
Zmluva o nájme bytu - Bokor
Zmluva o nájme bytu - Gajarská
Zmluva o nájme bytu - Kollár
Zmluva o nájme bytu - Polakovičová
Zmluva o nájme bytu - Snoha ml.
Zmluva o nájme bytu - Vančová
Zmluva o nájme bytu - Rupčík
Zmluva o nájme bytu - Šípová
Zmluva o nájme bytu - Zuzic
Dohoda s Úradom práce, soc. vecí a rodiny Piešťany - aplikácia § 10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Zmluva o dielo "Dom smútku Ratkovce" - F K L a brat
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Marius Pedersen
Zmluva o poskytnutí služieb v rámci v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 - PROUNION

Rok 2018
Dodatok č. 6 - Kopaničiarska odpadová spoločnosť
Príloha č. 2 Zmluvy (nakladanie s odpadmi) - Marius Pedersen
Dotácia z prostriedkov DPO SR - 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnananosti - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit účtovnej závierky za 2015, 2016 a 2017 - Ing. Jozef Adamkovič
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit účtovnej závierky za 2018 - Ing. Jozef Adamkovič
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - TAVOS
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Hasičská zbrojnica Ratkovce" - Ministerstvo vnútra SR
Zmluva o finančnom vysporiadaní v súvislosti s nájmom obecného majetku - Hampl
Zmluva o nájme bytu - Hampl
Zmluva o modernizácii verejného osvetlenia - O.S.V.O. comp
Zmluva o dielo - webové sídlo obce Ratkovce - WEBY GROUP
Distribučná a sublicenčná zmluva - IFC MEDIA, s.r.o. (Markíza)
Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby - IFC MEDIA, s.r.o. (TA3)
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - MADE spol. s r.o.
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Marius Pedersen
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenom nakladaní s odpadmi z obalov - NATUR-PACK
Zmluva o pôžičke - OZ Naše Jadro
Zmluva o prenájme WC a sanitárnej techniky - Johnny Servis
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (rekonštrukcia Domu smútku v Ratkovciach) - Poľnohospodárska platobná agentúra
Zmluva o dodaní a inštalácii kompenzačnej jednotky - ZSE Energia, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb - priebežný audit vedenia účtovníctva k 30.9.2018 - Ing. Jozef Adamkovič
Dohoda s Úradom práce, soc. vecí a rodiny Piešťany - o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Dodatok č. 7 - Kopaničiarska odpadová spoločnosť
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa - MAPA Slovakia Digital
Zmluva o vykonávaní činnosti oprávnenej osoby - STAVEBKO s.r.o.

Rok 2019
Príloha č. 2 Zmluvy (nakladanie s odpadmi) - Marius Pedersen
Kúpna zmluva - Jozef Polakovič, Jarmila Polakovičová
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Zmluva o Balíkovom účte - Slovenská sporiteľňa, Všeobecné obchodné podmienky - Slovenská sporiteľňa, Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy - Slovenská sporiteľňa, Sadzobník poplatkov - Slovenská sporiteľňa,
Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie - Slovenská sporiteľňa
Zmluva o Elektronickej službe Business24 - Slovenská sporiteľňa
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenom nakladaní s odpadmi z obalov - NATUR-PACK
Zmluva o úvere č. 306/CC/19 - Slovenská sporiteľňa
Záložná zmluva NCRZP č. 306/CC/19-ZZ1 - Slovenská sporiteľňa
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (rekonštrukcia Domu smútku v Ratkovciach) - Poľnohospodárska platobná agentúra
Zmluva o dielo na spracovanie žiadostí o NFP, manažment verejného obstarávania a implementáciu projektov v rámci výziev MAS 2014-2020 - PROUNION
Zmluva o pripojení elektrických odberných zariadení - Západoslovenská distribučná
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit účtovnej závierky za 2019 - Ing. Jozef Adamkovič
Zmluva o prenájme WC a sanitárnej techniky - Johnny Servis
Zmluva o poskytnutí NFP pre Združenie obcí Ratkovce a Žlkovce - Poľnohospodárska platobná agentúra
Zamestnávateľská zmluva (doplnkové dôchodkové sporenie) - NN Tatry-Sympatia, d.d.